PSN Code (US)

PSN Code (US)

PSN Code (US)

1. Đăng nhập vào PlayStation Network trên PS4, PS3 hoặc PC

2. Truy cập PlayStation Store và chọn biểu tượng Redeem Codes

3. Nhập mã thẻ PSN và Balance sẽ được thêm vào tài khoản của bạn

– Lưu ý rằng mã thẻ PSN này thuộc vùng US. Vui lòng đảm bảo tài khoản của bạn đã đổi sang US

– Tìm hiểu hướng dẫn đổi tài khoản PSN sang US:  Click here